6.8 C
Bistriţa
Wed, 15 Mar 2023 21:41:17

Noutăți Legislative

Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.797 / 2017, modificat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.807 / 2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia pot emite avize în baza prevederilor art. 34^1 din Legea nr. 422/2001, fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și/sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, pentru tipurile de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate, care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare, cu respectarea condițiilor precizate în anexa la Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.797 / 2017, modificat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.807 / 2018.
 

Textul integral al Ordinului aici .

 

Nr. crt. Tip de intervenţie Condiţiile cumulative pentru fiecare tip de intervenţie asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate pentru care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
1. Schimbări ale funcţiunii sau ale destinaţiei monumentelor istorice Intervenţiile nu modifică aspectul existent la momentul solicitării avizului al obiectivului.
2. Organizările de şantier Se vor amplasa astfel încât să afecteze cât mai puţin vizibilitatea monumentelor istorice.
3. Lucrări de reparaţii la ziduri de sprijin, terase, terasamente – cu folosirea unor materiale compatibile cu cele istorice şi a aceloraşi materiale de finisaj
4. Reparaţii curente la împrejmuiri a) utilizarea de materiale compatibile ce cele existente;

b) evitarea materialelor plastice.

5. Realizarea unor împrejmuiri noi a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II – Arhitectură, categoria “m” – monument, grupa A;

b) utilizarea de materiale compatibile cu cele existente;

c) evitarea materialelor plastice.

6. Amenajări, în spaţiul public, cu durată de maximum 30 de zile, inclusiv echipamente luminoase de sărbători, pentru spectacole, târguri, terase sau alte construcţii temporare, instalaţii temporare, bannere stradale Intervenţia să fie reversibilă, fără afectarea monumentelor istorice categoria “m” – monument.
7. Amplasarea de firme, plăci memoriale sau alte însemne – cu respectarea regulamentelor în materie, avizate în prealabil de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz
8. Amplasarea de antene GSM şi alte reţele de telecomunicaţii a) cu excepţia situaţiilor în care acestea se amplasează direct asupra monumentelor istorice care aparţin categoriei II – Arhitectură, categoria “m”- monument sau categoriei IV Monumente memoriale şi funerare, categoria “m” – monument;

b) se vor amplasa discret, cu evitarea faţadelor principale şi laterale, în zone puţin sau deloc perceptibile din spaţiul public.

9. Montarea indicatoarelor de circulaţie şi structurilor de susţinere a acestora Dacă nu se montează pe clădire.
10. Amenajări peisagistice – cu respectarea regulamentelor, planurilor de gestiune şi management sau planurilor de amenajare, avizate în prealabil de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz
11. Lucrări de modernizări, reparaţii, reabilitări, reconfigurări la căi de comunicaţie, alei, trotuare, pasarele, piste pentru biciclete, parcări, insule în carosabil, alveole sau reţele – existenţa în documentaţia supusă avizării a unor fotomontaje sau prezentări 3D care să ilustreze intervenţiile propuse, astfel cum urmează a fi percepute vizual, în condiţii de utilizare normală a spaţiului public.
12. Branşamente, racorduri pentru utilităţi, reparaţii şi înlocuiri de reţele pe acelaşi amplasament a) cu indicarea în documentaţia supusă avizării a amplasării branşamentelor, racordurilor sau reţelelor, raportat la construcţii/limitele de proprietate, după caz;

b) cu indicarea în documentaţia supusă avizării a suprapunerii între planurile actuale şi cele istorice, dacă există;

c) fără ridicarea nivelului de călcare la sol şi fără piese supraterane vizibile din spaţiul public.

13. Realizarea de lucrări de extindere sau reparaţii la monumente funerare a) cu excepţia intervenţiilor la monumente istorice care aparţin categoriei IV – monumente memoriale şi funerare, categoria “m” – monument;

b) nu se modifică imaginea generală existentă.

14. Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la faţade şi finisaje a) se vor utiliza materiale originare sau înlocuitori compatibili;

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine releveul şi un documentar fotografic al existentului şi/sau relevee fotografice, precum şi montaje fotorealiste ale propunerii;

c) fără îndepărtarea straturilor istorice de zugrăveli, cu păstrarea tipului de finisaj şi a culorii existente.

15. Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la învelitori, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la terase-acoperiş – cu păstrarea structurii, formei, materialelor şi elementelor decorative ale învelitorii şi a culorilor istorice, cu păstrarea maximului posibil de materie istorică ce se poate reutiliza
16. Mansardări a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II – Arhitectură, categoria “m” – monument;

b) realizate în volumul existent al acoperişului.

17. Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la sistemul de drenare a apelor pluviale  
18. Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la tâmplării, înlocuiri de tâmplarii – fără modificarea formei şi dimensiunilor golurilor şi tâmplăriei, atestate prin existenţa tabloului de tâmplării, releveu şi propunere în documentaţia înaintată spre avizare
19. Lucrări la reţele şi instalaţii, inclusiv instalarea aparatelor individuale de climatizare, sisteme de pază şi supraveghere, sisteme de detectare, semnalizare şi avertizare la incendiu, paratrăsnet şi înlocuirea/montarea de centrale termice, boilere, radiatoare, aparate de contorizare, alte obiecte parte a unor sisteme locale de utilităţi a) se vor amplasa astfel încât să afecteze cât mai puţin vizibilitatea elementelor valoroase din punct de vedere cultural;

b) cu indicarea, în fotografii, în documentaţia supusă avizării şi a traseelor amplasării reţelelor, instalaţiilor şi aparatelor;

c) în cazul înlocuirilor de centrale termice, boilere, radiatoare, cu includerea în documentaţii a unor fotografii ale obiectelor la care urmează a se renunţa.

20. Lucrări de compartimentare interioară a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II – Arhitectură, categoria “m” – monument;

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine releveul şi un documentar fotografic al existentului;

c) fără modificarea structurii de rezistenţă.

21. Alte lucrări de reparaţii sau modernizări a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II – Arhitectură, categoria “m” – monument;

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine releveul şi un documentar fotografic al existentului şi/sau relevee fotografice, precum şi montaje fotorealiste ale propunerii;

c) nu se modifică structura de rezistenţă, caracteristicile construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

22. Desfiinţare anexe realizate după anul 1960, construcţii parazitare sau provizorii a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II – Arhitectură, categoria “m” – monument;

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine releveul şi un documentar fotografic al existentului şi/sau relevee fotografice, precum şi montaje fotorealiste ale propunerii, pentru zonele asupra cărora se solicită intervenţii.

23. Extindere construcţii realizate după anul 1960 a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II – Arhitectură, categoria “m” – monument;

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine releveul şi un documentar fotografic al existentului, precum şi montaje fotorealiste ale propunerii;

c) doar dacă există un edificabil în care noua construcţie se încadrează în documentaţii de urbanism de tip PUZ Zonă construită protejată sau PUZ Zonă de protecţie a monumentului istoric, în vigoare şi cu respectarea prevederilor acestora.

24. Intervenţii la locuri de joacă construcţii provizorii (chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, copertine, pergole) a) cu respectarea regulamentelor avizate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz, care prevăd funcţiunile admise, materialele acceptate sau interzise, precum şi gama cromatică;

b) construcţiile sezoniere şi provizorii să fie demontabile în întregime.