14.2 C
Bistriţa
Fri, 12 Apr 2024 19:35:02

Arheologie - Aviz specific

Ghid legislativ – aviz specific

Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător.

Procedura şi alte elemente privind obţinerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii.

Înainte de demararea procedurilor prevăzute la art. 6 din Legea 17 / 2014, la solicitarea vânzătorului, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii, primăria eliberează o adresă conform modelului din anexa nr. 3A, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii. În cazul în care avizul specific este necesar, un exemplar original al adresei se comunică de către primărie biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

Vânzătorul va prezenta notarului public adresa prevăzută la alin. (1), la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Avizul specific al Ministerului Culturii se eliberează prin direcţia judeţeană pentru cultură.

Pentru emiterea avizul specific vânzătorul va depune la direcţia judeţeană pentru cultură o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3B.

Direcţia judeţeană pentru cultură va verifica în termen de 3 zile lucrătoare documentaţia depusă şi va emite avizul specific care poate fi favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3C, sau negativ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3D.

La eliberarea avizului specific se vor avea în vedere următoarele elemente:

a) amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Sterografic 1970, eliberat de oficiu ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul;

b) prezenţa patrimoniului arheologic;

c) implicaţiile asupra conservării patrimoniului arheologic.

În cazul în care documentele ce însoţesc cererea menţionată la alin. (4) nu sunt lizibile, sunt incomplete sau există neconcordanţe în documentaţie, direcţia judeţeană pentru cultură va emite un aviz specific negativ motivat pe care îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Avizul specific negativ se comunică în original biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului, sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive.

În vederea emiterii unui nou aviz, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente.

În situaţia în care după depunerea noii cereri prevăzute la alin. (9) se emite un aviz specific favorabil, direcţia judeţeană pentru cultură îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Avizul specific favorabil se comunică în original biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.

Avizul specific emis de direcţia judeţeană pentru cultură va fi comunicat vânzătorului prin orice mijloc care poate confirma transmiterea şi recepţia lui.

După emitere, un exemplar al avizului se publică pe site-ul direcţiei judeţene pentru cultură în termen de două zile de la emiterea acestuia.

Avizul specific este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

Normele metodologice nu se aplică procedurii privind preemţiunea în cazul transferului dreptului de proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.