18.1 C
Bistriţa
Wed, 31 May 2023 09:09:23

LEGISLAȚIE

LEGISLAȚIEhttp://legislatie.just.ro/

 • Constituţia României;
 • G. nr. 90 din 10.02.2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată;
 • Hotărârea nr. 1344 din 31 noiembrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină;
 • Hotărârea nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată;
 • Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;
 • Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
 • Hotărârea nr. 355 din 17 mai 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
 • Hotărârea nr.1487 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 • Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 157 din 7 octombrie 1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985;
 • Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;
 • Legea nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;
 • Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • G. nr.43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată;
 • Legea nr. 378 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;
 • Legea nr.5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate;
 • Legea nr. 120 din 4 mai 2006 – Legea monumentelor de for public;
 • Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 350 din 10 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 prin care a fost aprobată Reglementarea tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D.”
 • Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)” republicat în M.O.125/11.02.2004;
 • Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului 176/N din 16 august 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ GM-010-2000;
 • Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului 21/N din 10 aprilie 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism” – Indicativ G.M. – 007 – 2000;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2240/07.05.2007 pentru  aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public, a componenţei Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public, precum şi a conţinutului documentaţiilor necesare obţinerii avizului Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2118/07.03.2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2645/25.04.2007 prin care au fost aprobate Metodologia privind eliberarea avizului pentru darea în administrare, darea în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică şi închirierea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale şi metodologia privind exercitarea dreptului de preemţiune al statului român prin Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2518/04.09.2007 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2173/2013, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;
 • Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • OMCCPN nr. 2.029 din 3 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor şi procedura de plată a sumelor datorate pentru operaţiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • HOTĂRÂRE nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
 • Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată în M.O.nr. 927 din 15 noiembrie 2006;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2823 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora;
 • Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
 • Legea nr. 410 din 29 decembrie 2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;
 • Hotărârea nr. 216 din 20 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare;
 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2185 din 2 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2398/25.06.2008 pentru reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora;
 • Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
 • Hotărârea nr. 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile;
 • Hotărârea nr. 153 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003;
 • Hotărârea nr. 277 din 8 aprilie 1999 pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional;
 • Hotărârea nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;
 • Hotărârea nr. 1430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comună;
 • Hotărârea nr. 1502 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia;
 • Legea nr. 6 din 9 ianuarie 2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial;
 • Legea nr. 564 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
 • Ordonanţa nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2364 din 8 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul Cultural Naţional;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2828 / 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice despărute, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
 • OMCPN nr. 2.495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2072/2000 privind instituirea Registrului arheologilor din România;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2071/2000 privind instituirea Regulamentului de organizare a sapăturilor arheologice în România;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2061/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Arheologie;
 • OMCPN nr. 2.497 din 26 august 2010 pentru instituirea Programului national de cercetare arheologica “Autostrada”;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.107 din 15 martie 2006 privind stabilirea indemnizaţiilor membrilor comisiilor din domeniile monumente istorice, arheologie, muzee colecţii şi arte vizuale, arhitectură;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.135 din 17 martie 2006 pentru actualizarea cuantumului şi stabilirea modului de încasare a tarifelor pentru eliberarea atestatelor de specialist şi de expert în domeniul protejării monumentelor istorice, a avizelor de construire/autorizare a agenţilor economici cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice şi a avizelor necesare autorizării lucrărilor de construire sau desfiinţare;
 • Hotărârea nr. 387 din 2 aprilie 2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii;
 • Ordonanţa nr. 44 din 30 ianuarie 2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar – republicată.
 • Legea nr. 143 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar.