20.3 C
Bistriţa
Fri, 12 Apr 2024 15:53:08

Despre noi

Direcţia Județeană pentru Cultură Bistriţa-Năsăud  este serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii, cu personalitate juridică. În această calitate îndeplineşte, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, atribuţiile Ministerului Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional şi al valorificării şi dezvoltării elementelor ce definesc identitatea culturală a colectivităţii locale.

Atribuţiile Direcţiei sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu completările și modificările ulterioare şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcțiilor județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, aprobat prin OMC nr. 2080/2012.

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD

Stabilite prin art. 17, alin. (1) din H.G. nr. 90 din 10.02.2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu completările și modificările ulterioare și prin legislația specifică fiecărui domeniu de activitate:

În domeniul monumentelor istorice: 

 • Colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de compartimentul de specialitate din Minister, în domeniul monumentelor istorice;
 • Realizează inventarierea monumentelor istorice şi comunică INP informaţiile necesare actualizării Listei Monumentelor Istorice;
 • Declanşează, din oficiu, la cerere sau de urgenţă procedura de clasare sau, după caz, de declasare a bunurilor imobile, precum şi de schimbare a grupelor de clasare, întocmind în acest sens documentaţia necesară şi înaintându-le spre analiză Ministerului;
 • Comunică declanşarea procedurilor de clasare sau declasare, după caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunurilor imobile în cauză;
 • Verifică documentațiile de urbanism și documentaţiile tehnice depuse în vederea avizării în contextul autorizării intervenţiilor asupra monumentelor istorice, în zona de protecţie a acestora sau în zone construite protejate, le prezintă în cadrul şedinţelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, întocmeşte şi comunică avizele;
 • Verifică documentațiile de urbanism și documentaţiile tehnice depuse în vederea avizării în contextul autorizării intervenţiilor asupra monumentelor istorice, în zona de protecţie a acestora sau în zone construite protejate, întocmește și înaintează Ministerului referatul de specialitate, potrivit competențelor stabilite prin regulamente și instrucțiuni emise de Minister;
 • Analizează, verifică şi propune avizarea solicitărilor proprietarilor cu privire la introducerea monumentelor istorice în circuitul public prin respectarea de către proprietari a condiţiilor corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi publicitate;
 • Verifică documentaţia şi elaborează răspunsul la înştiinţările privind intenţia de vânzare a monumentelor istorice;
 • Redactează răspunsurile la petiţiile ce au ca obiect imobile monument istoric, sunt situate în zona de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate;
 • Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în domeniul protejării şi inscripţionării monumentelor istorice;
 • Urmăreşte respectarea autorizaţiei şi a avizului emis în cazul intervenţiilor la monumentele istorice şi în zonele de protecţie ale acestora sau în zone construite protejate, aplică sancțiuni sau sesizează instituțiile abilitate;
 • Monitorizează intervenţiile asupra monumentelor istorice şi în zonele de protecţie ale acestora sau în zone construite protejate şi verifică existenţa autorizaţiilor de construire / desfiinţare, aplică sancțiuni sau sesizează instituțiile abilitate;
 • Asigură consultanță de specialitate gratuită pentru proprietari privind regulile de protejare a monumentelor istorice și posibilitățile de acces la sprijin financiar (din partea autorităților locale, centrale sau prin diverse programe de finanțare);
 • Formulează și înaintează către compartimentul de specialitate din Minister propuneri ce vizează îmbunătățirea cadrului legislativ pentru protejarea monumentelor istorice.
 • Întocmeşte şi comunică proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale, după caz, Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric;
 • Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
 • Sesizează organele de cercetare penală în cazul infracţiunilor prevăzute în Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.

În domeniul patrimoniului cultural mobil: 

 • Colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de compartimentul de specialitate din Minister, în domeniul patrimoniului cultural mobil;
 • Întocmeşte baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate din judeţ;
 • Declanşează din oficiu procedurile de clasare a bunurilor culturale mobile, în situaţiile stabilite prin Legea 182 / 2000 privind  protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare şi de normele metodologice emise pentru aplicarea acesteia;
 • Înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de cultele religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice;
 • Întocmeşte documentaţia prevăzută  de Legea  182 / 2000 privind  protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare şi de normele metodologice emise pentru aplicarea acesteia, în vederea clasării bunurilor culturale mobile;
 • Înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare;
 • Înregistrează  înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului în cazul bunurilor culturale mobile clasate;
 • Primeşte, în vederea efectuării operaţiunilor de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile deţinute de cultele religioase şi de instituţiile publice nespecializate, care au obligaţia de  a depune inventarele la DJC BN;
 • Înregistrează înştiinţările autorităţilor publice locale despre descoperirile întâmplătoare de bunuri de factură arheologică, decide asupra instituţiei căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice respective şi declanşează operaţiunile de clasare din oficiu atunci când este cazul;
 • Controlează  periodic starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate şi acordă consultanţă  de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;
 • Face propuneri  de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur, aflate la instituţiile nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice;
 • Înregistrează înştiinţările proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, titularilor de alte drepturi reale, precum şi ale deţinătorilor cu orice titlu, privind distrugerea totală sau parţială a bunurilor culturale mobile clasate şi anunţă organele de poliţie din raza teritorială;
 • Înregistrează înştiinţările proprietarilor  despre existenţa  unor pericole  iminente de distrugere sau degradare  gravă a bunurilor culturale mobile, de pierdere sau furt;
 • Colaborează şi stabileşte, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, măsurile de protecţie a bunurilor culturale mobile, în caz de conflict  armat sau de calamităţi naturale; 
 • Verifică dacă agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile respectă obligaţiile ce le revin conform Legii 182/2000 privind  protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare şi de normele metodologice emise pentru aplicarea acesteia;
 • Transmite Ministerului, în termen de trei zile de la primirea comunicării scrise a agentului economic autorizat, înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur;
 • Înregistrează înştiinţările agenţilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile, privind existenţa unor bunuri susceptibile de a fi clasate;
 • Înregistrează înştiinţările agenţilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile, privind punerea în vânzare a bunurilor clasate în tezaur;
 • Declanşează din oficiu procedurile de clasare pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vânzări publice prin licitaţie sau prin intermediul unui agent autorizat;
 • Verifică îndeplinirea de către agenţii economici a criteriilor minime de autorizare;
 • Întocmește și eliberează certificatele de export pentru bunurile culturale mobile;
 • Propune Ministerului acreditarea colecţiilor publice de drept privat;
 • Verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colecţiilor publice de drept privat;
 • Verifică respectarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor mobile clasate, precum și a condițiilor de securitate;
 • Constată contravenţiile si aplică sancţiunile prevăzute în Legea 182/2000 privind  protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
 • Sesizează organele de cercetare penală în cazul infracţiunilor prevăzute în Legea 182/2000 privind  protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

În domeniul arheologiei:

 • Colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de compartimentul de specialitate din Minister, în domeniul arheologiei;
 • Urmăreşte respectarea autorizaţiei de săpătură arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice şi a Standardelor şi procedurilor arheologice;
 • Urmăreşte efectuarea oricăror lucrări care pot afecta patrimoniul arheologic;
 • Stabileşte măsurile de protecţie în cazul intervenţiilor în zone cu patrimoniu arheologic reperat / cunoscut și cercetat;
 • Verifică rapoartele de cercetare arheologică preventivă şi le transmite spre aprobarea Comisiei Naţionale de Arheologie / Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice;
 • Întocmeşte şi transmite Certificatul de descărcare de sarcină arheologică;
 • Verifică existenţa autorizaţiei şi a avizului prealabil al Ministerului pentru  utilizarea detectoarelor de metale;
 • Înregistrează înştiinţările privind descoperirile arheologice întâmplătoare;
 • Întocmeşte referatele de specialitate, în baza cărora se va emite avizul pentru lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător;
 • Asigura supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanşând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;
 • Anunță politia si jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, asa cum este ea definită în legislaţia specifică, în vederea organizarii pazei şi/sau a supravegherii zonei respective;
 • Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în OG 43 / 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată şi modificată;
 • Sesizează organele de cercetare penală în cazul infracţiunilor prevăzute în OG 43 / 2000 privind protectia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată şi modificată.

În domeniul monumentelor de for public: 

 • Colaborează și aduce la îndeplinire sarcinile trasate de compartimentul de specialitate din Minister, în domeniul monumentelor de for public;
 • Realizează inventarierea monumentelor de for public;
 • Declanşează, din oficiu sau la cerere, procedura de clasare ca monumente istorice a monumentelor de for public;
 • Analizează și prezintă Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public  / Comisiei Zonale pentru Monumente de For Public  documentațiile privind obținerea avizului privind concepția artistică;
 • Emit avizul privind concepția artistică pentru monumentele de for public amplasate în mediul rural;
 • Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în Legea 120 / 2006 a monumentelor de for public.