11.3 C
Bistriţa
Thu, 01 Jun 2023 04:11:59

Conducerea Instituției

• Programul de audienţe: Marți și joi: 10:00-12:00 • Înscrierile în audiență se fac la sediul instituției, prin telefon sau e-mail.

Organigrama Instituției

Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001

Consilier debutant, Marica Bianca

Lista cu documentele produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 • Acte administrative
 • Metodologii, regulamente
 • Documente financiar – contabile
 • Documente privind achiziţiile publice
 • Corespondenţă internă/externă
 • Registre de intrare – ieşire a corespondenţei
 • Borderouri de expediere a corespondenţei
 • Referate, note, procese verbale, circulare, adrese interne/externe
 • Rapoarte, sinteze, analize, situaţii statistice, bilanţuri, evidenţe
 • Registre, condici, OPIS – uri, nomenclatoare
 • Anunţuri, informări, precizări, înştiinţări, comunicări, prezentări, invitaţii
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică
 • Formulare, fişe, cereri, declaraţii
 • Adeverinţe, legitimaţii, contracte, convenţii, avize
 • Petiţii/memorii primite şi răspunsurile formulate la acestea
 • Solicitări informaţii de interes public primite şi răspunsurile formulate la acestea
 • State de funcţii şi de personal
 • Dosare profesionale şi de personal
 • Pontaje
 • Fişe de post
 • Fişe de evaluare/apreciere individuală a activităţii
 • Declaraţii de avere şi de interese

Lista cu documentele de interes public:

 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
 • Acte normative, regulamente, instrucţiuni şi ordine cu caracter normativ privind domeniile specifice de activitate ale instituției: patrimoniu cultural (mobil, imobil), arheologie, monumente de for public
 • Proceduri de sistem/operaţionale privind metodele de lucru şi regulile de aplicat pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu
 • Buget de venituri şi cheltuieli
 • Informaţii cu privire la execuţia bugetului de venituri si cheltuieli
 • Programul anual al achiziţiilor publice
 • Documente aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului
 • Lista personalului
 • Statul de funcţii
 • Anunţuri/informări privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante
 • Metodologia de avizare a documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările care privesc patrimoniul cultural imobil
 • Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului pentru intervenţii asupra unor monumente istorice sau asupra unor imobile situate în ansambluri şi situri istorice sau a unor imobile aflate în zona de protecţie a unor monumente, ansambluri şi situri istorice
 • Avize eliberate
 • Lista Monumentelor Istorice
 • Informaţii privind starea de conservare a monumentelor istorice
 • Informaţii privind situaţia şi stadiul lucrărilor efectuate la şantierele obiectivelor monument istoric, indiferent de sursa de finanţare a lucrărilor
 • Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de construire şi a certificatului de descărcare de sarcină arheologică
 • Metodologia de avizare pentru lucrări în zone care cuprind situri arheologice sau în zone cu patrimoniu arheologic reperat
 • Evidenţa bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional
 • Registrul agenţilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile
 • Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
 • Raportul anual de activitate