26.5 C
Bistriţa
Fri, 10 Jul 2020 16:10:00

Legislație

Click pentru a accesa pagina

Arhitecți cu drept de semnătură

Click pentru a accesa pagina

Formulare de cereri

Click pentru a accesa pagina

Contact

Click pentru a accesa pagina

Direcția Județeană pentru Cultură - Bistrița - Năsăud

Direcția Județeană pentru Cultură - Bistrița - Năsăud este subordonată Ministerului Culturii și reprezintă prin atribuțiile sale activitățile Ministerului Culturii. Instituția are atribuții referitoare la aplicarea și respectarea legislației specifice din domeniul patrimoniului fix (monumente istorice, situri arheologice, monumente de for public, monumente funerare) și patrimoniu mobil (lucrări de artă, artefacte arheologice, alte tipuri de obiecte evaluate ce aparțin patrimoniului).

La instituția noastră, cetățenii apelează atunci când vor să renoveze un monument sau să intervină asupra lui. Avizul Ministerului Culturii este necesar și în cazul în care se construiește sau se intervine în zona de protecție a monumentelor istorice. Această zonă este inclusă în Planul Urbanistic General cât și în Planul Urbanistic Zonal al fiecărei localități.

Serviciile administrative ale Direcției Județene pentru Cultură - Bistrița - Năsăud se extind și la nivelul vînzării - cumpărării de monumente istorice sau terenuri extravilane. Cei care exportă opere de artă, pot apela la instituția pe care o reprezentăm pentru eliberarea unui certificat de export.
Direcția Județeană pentru Cultură - Bistrița - Năsăud monitorizează starea monumentelor din județul Bistrița - Năsăud și prin acțiuni și măsuri concrete contribuie la prezervarea patrimoniului din județ.
Direcția Județeană pentru Cultură - Bistrița - Năsăud are misiunea de a răspunde tuturor sesizărilor referitoare la încălcarea legislației în vigoare de domeniul patrimoniilor publice. De aceea, Direcția Județeană pentru Cultură - Bistrița - Năsăud este o instituție deschisă în contact permanent cu cetățenii, prin audiențe, telefon, e-mail sau sesizări verbale.

Conducerea Instituției

• Programul de audienţe: Marți și joi: 10:00-12:00 • Înscrierile în audiență se fac la sediul instituției, prin telefon sau e-mail.

Dr. Alexandru UIUIU

Director Executiv


Studii
Medii: Şc. Generală – Feldru, Liceul - Cluj
Universitare: - Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, promoţia 1986.
Post-universitare Managementul competitiv – Open Business School London, prin CODECS, 1994
Managementul relaţiilor cu clienţii şi cumpărătorii – Open Business School London, prin CODECS, 1995
Management financiar – Open Business School London, prin CODECS, 1996:
Marketing – Academia de Studii Economice Bucureşti – 1995:
Management cultural – Şcoala de vară a Asociaţiei Regiunilor Europei, Cracovia, Polonia, 1997:
Stagiu de pregătire în vederea finalizării tezei de doctorat la Universitatea Lumiere 2, Lyon – 2004
Doctorale Doctor al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, catedra de Filosofie sistematică – 2006

Organigrama Instituției

Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001

Consilier debutant- Monica Iuliana Macra

Programe și strategii:

Nr. crt. Obiective Acţiuni pentru realizarea obiectivului
 

1.

 

Întărirea dispozitivului legal și a mijloacelor administrative de salvare, protejare și punere în valoare a monumentelor istorice

 

Activități de inventariere şi clasare a monumentelor istorice

 

 

Activități privind avizarea (Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare)

 

 

Activități de monitorizare și control privind respectarea legislației specifice

 

 

Emiterea obligațiilor privind folosința monumentului istoric

 

 

Activități de punere în valoare a monumentelor istorice

 

 

2.

 

Întărirea dispozitivului legal și a mijloacelor administrative de salvare, protejare și punere în valoare a siturilor arheologice

 

Activități de inventariere și georeferențiere a zonelor cu patrimoniu arheologic

 

 

Impunerea măsurilor de protejare a patrimoniului arheologic (OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările și modificările ulterioare)

 

 

Aplicarea procedurii privind descărcarea de sarcină arheologică

 

 

Emiterea avizului specific la vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan ( Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului)

 

 

3.

 

Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

 

Activități de evidenţă, expertizare şi clasare a patrimoniului cultural naţional mobil

 

 

Activități în domeniul circulației bunurilor culturale mobile

 

4.

 

Finalizarea inventarierii monumentelor de for public

 

Activități de inventariere a monumentelor de for public

 

 

Analizarea și avizarea documentațiilor privind amplasarea monumentelor de for public (Legea 120/2006 a monumentelor de for public)

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național

Lista cu documentele produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 • Acte administrative
 • Metodologii, regulamente
 • Documente financiar – contabile
 • Documente privind achiziţiile publice
 • Corespondenţă internă/externă
 • Registre de intrare – ieşire a corespondenţei
 • Borderouri de expediere a corespondenţei
 • Referate, note, procese verbale, circulare, adrese interne/externe
 • Rapoarte, sinteze, analize, situaţii statistice, bilanţuri, evidenţe
 • Registre, condici, OPIS – uri, nomenclatoare
 • Anunţuri, informări, precizări, înştiinţări, comunicări, prezentări, invitaţii
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică
 • Formulare, fişe, cereri, declaraţii
 • Adeverinţe, legitimaţii, contracte, convenţii, avize
 • Petiţii/memorii primite şi răspunsurile formulate la acestea
 • Solicitări informaţii de interes public primite şi răspunsurile formulate la acestea
 • State de funcţii şi de personal
 • Dosare profesionale şi de personal
 • Pontaje
 • Fişe de post
 • Fişe de evaluare/apreciere individuală a activităţii
 • Declaraţii de avere şi de interese

Lista cu documentele de interes public:

 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
 • Acte normative, regulamente, instrucţiuni şi ordine cu caracter normativ privind domeniile specifice de activitate ale instituției: patrimoniu cultural (mobil, imobil), arheologie, monumente de for public
 • Proceduri de sistem/operaţionale privind metodele de lucru şi regulile de aplicat pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu
 • Buget de venituri şi cheltuieli
 • Informaţii cu privire la execuţia bugetului de venituri si cheltuieli
 • Programul anual al achiziţiilor publice
 • Documente aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului
 • Lista personalului
 • Statul de funcţii
 • Anunţuri/informări privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante
 • Metodologia de avizare a documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările care privesc patrimoniul cultural imobil
 • Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului pentru intervenţii asupra unor monumente istorice sau asupra unor imobile situate în ansambluri şi situri istorice sau a unor imobile aflate în zona de protecţie a unor monumente, ansambluri şi situri istorice
 • Avize eliberate
 • Lista Monumentelor Istorice
 • Informaţii privind starea de conservare a monumentelor istorice
 • Informaţii privind situaţia şi stadiul lucrărilor efectuate la şantierele obiectivelor monument istoric, indiferent de sursa de finanţare a lucrărilor
 • Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de construire şi a certificatului de descărcare de sarcină arheologică
 • Metodologia de avizare pentru lucrări în zone care cuprind situri arheologice sau în zone cu patrimoniu arheologic reperat
 • Evidenţa bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional
 • Registrul agenţilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile
 • Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
 • Raportul anual de activitate