3 C
Bistriţa
Thu, 24 Nov 2022 19:30:37

Anunțuri angajare

A N U N Ţ

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarei funcţiei publice temporar vacante din cadrul aparatului propriu:

Consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Cultură, Management, Resurse Umane.

 Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână.

 

I. Etapele de desfășurare a concursului:

– înscrierea la concurs se face în perioada 03 – 10.05.2022, în intervalul orar 800 – 1600 luni – joi, 800 – 1400 vineri, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Bistrița, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 6, jud. Bistrița-Năsăud;

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă va avea loc în data de 25.05.2022, ora 1000;

– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (11) din actul normativ invocat mai-sus se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

 

II. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:

A. Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

B. Condiţii specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental științe sociale sau științe umaniste și arte.

 

III. Bibliografia și tematica de concurs:

Bibliografia:

Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul Cultură, Management, Resurse Umane:

 • Constituţia României, republicată;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare;
 • HG 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • OG 43 / 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

 

 Tematica de concurs:

 • Constituția României, republicată;
 • Reglementări și atribuții în domeniul funcției publice;
 • Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 • Reglementări privind organizarea și funcționarea direcțiilor pentru cultură;
 • Reglementări privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și imobil;
 • Reglementări privind protejarea siturilor arheologice;
 • Reglementări și atribuții privind activitatea de relații cu publicul;
 • Reglementări și atribuții privind activitatea de soluționare a petițiilor.

 

IV. Atribuţiile principale ale postului prevăzute în fișa de post:

A. În domeniul resurselor umane:

 1. Gestionează şi ţine evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a dosarelor personale ale personalului contractual, potrivit prevederilor legale;
 2. Asigură accesul la dosarele profesionale şi la dosarele personale, potrivit prevederilor legale;
 3. Înregistrează modificările care intervin în raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici şi în raporturile de muncă ale personalului contractual;
 4. Întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale corespunzătoare;
 5. Întocmeşte statul de funcţii;
 6. Întocmeşte actele administrative privind salarizarea, avansarea, numirea în funcţii publice, încetarea raporturilor de serviciu şi de muncă;
 7. Elaborează documentaţiile pentru organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor vacante;
 8. Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor;
 9. Elaborează şi pune la dispoziţia directorului executiv formularele rapoartelor şi fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 10. Redactează răspunsurile la solicitările Ministerului și a altor instituții competente referitoare la problemele de personal;
 11. Gestionează fişele de post ale angajaţilor instituţiei;
 12. Întocmeşte Planul de ocupare a funcţiilor publice;
 13. Acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul instituţiei cu privire la respectarea normelor de conduită;
 14. Monitorizează aplicarea prevederilor Codului de conduită a funcționarilor publici;
 15. Întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei;
 16. Elaborează planul anual de perfecţionare profesională, pe care îl supune aprobării directorului executiv şi asigură transmiterea acestuia către Minister;
 17. Asigură consultanţă şi asistenţă directorului executiv în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine;
 18. Monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei şi întocmește trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;
 19. Întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei;
 20. Primește, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;
 21. La cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de interese;
 22. Oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
 23. Evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;
 24. Asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire;
 25. Trimite Agenţiei Naționale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
 26. Publică pe pagina de internet a instituţiei numele şi funcţia persoanelor care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei;
 27. Acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor.

 

B. În domeniul relaţiilor publice:

 1.  Asigură accesul publicului la informaţiile de interes public;
 2. Întocmeşte rapoartele privind accesul la informaţiile de interes public şi petiţii;
 3. Diseminează în rândul operatorilor culturali informaţiile privind programele de finanţare existente şi acordă consultanţă la cerere în vederea accesării de fonduri pentru domeniile de activitate ale instituției;
 4. Concepe şi expediază comunicatele şi anunţurile de presă;
 5. Transmite informații pentru actualizarea site-ului și diseminează informații pe pagina de facebook a instituției.

 

C. În domeniul relațiilor cu publicul:

 1. Primește și înregistrează toate documentele (de proveninenţă externă şi internă) în registrul de corespondenţă, în ordine cronologică;
 2. Distribuie către angajați corespondența în funcție de rezoluția pe care o stabilește directorul executiv;
 3. Programează și ține evidența audiențelor solicitate la conducerea instituției;
 4. Asigură expedierea corespondenţei instituţiei;
 5. Asigură solicitanților legăturile telefonice.

 

V. Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 1. formularul de înscriere, anexa nr. 1;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard, anexa nr. 2;
 6. cazierul judiciar;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Documentul prevăzut la nr. 6 poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, anexa nr. 3, sub obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

* * *

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în aceasta şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Documentele prezentate în copie vor fi însoţite, pentru certificarea conformităţii, de cele originale.

* * *

Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs și pentru relații suplimentare este doamna Camelia Târnovan și poate fi contactată la telefon 0263.231505, e-mail patrimoniubn@yahoo.com.